XXXVII Ciclo - A.A. 2021 / 2022

Dottorato269.37.00963@unibo.it

Evienia Bazzocchi

Gianluca Giacchi

Isidoros Iakovidis

PON

Giacomo Lucertini

Gianluca Manzan

PON

Filippo Marini

PON

Enzo Maria Merlino

Maddalena Pismataro

Junaid Razzaq

Giuseppe Recupero

Simone Serafini

PON

Giovanni Vito Spinelli

PON